fbpx

Užitočné informácie

I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI

Všeobecné obchodné podmienky Hotel PARK****

Klientovi sú rezervované izby k dispozícií od 14.00 hod. dohovoreného dňa príchodu.
Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané najneskôr do 12.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania.

Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do 18.00 hod.

v deň pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty hotel účtuje 100% cenyprvej noci.

 

II. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY

Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky: Záloha a platba:

50% z celkovej ceny za ubytovanie 30 – 14 dní pred príchodom
Zostávajúca platba pri / po odchode účastníka

Podmienky pre stornovanie:
Storno viac ako 30 dní pred príchodom – bez poplatkov
30 – 15 dní pred príchodom: 25% z celkovej ceny
14 – 7 dní pred príchodom: 50% z celkovej ceny
6 – 0 dní pred príchodom: 100% z celkovej ceny
Podmienky platia pre zrušenie rezervácie alebo pri znížení počtu izieb prevyšujúcom 10%.

 

III. ZÁRUKA POČTU ZÚČASTNENÝCH OSÔB

Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 5 pracovných dní pred akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientovi vyúčtuje. Garantovaný počet osôb v deň konania akcie môže byť znížený maximálne o 10% (do 50 osôb) alebo 5% (nad 50 osôb).

 

1/ PLATOBNÉ PODMIENKY:

Záloha vo výške minimálne 50% z celkovej sumy ubytovania, resp. dojednaných služieb je splatná pri vytvorení záväznej rezervácie formou zálohovej platby/faktúry, ak nie jedohodnuté inak.

 

SLOVAKIA REAL-IN, a.s. Dolný Kubín

page1image1314538144

Doplatok je splatný najneskôr 30 dní pred ubytovaním/poskytovaným službám, ak nie je dohodnuté inak

V prípade, že rezervácia je vykonaná 30 dní a menej pred nástupom/poskytovaným službám, je už pri rezervácii splatná úhrada v plnej výške, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak

2/ STORNO PODMIENKY:

Odberateľ je oprávnený vopred písomne stornovať dojednané ubytovanie a ďalšie služby. Privýpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného storna služieb. Doručeniestorna je Hotel povinný potvrdiť

Odberateľ je v prípade úplného alebo čiastočného stornovania dojednaného ubytovania alebo ďalších služieb povinný zaplatiť Hotelu nasledovné storno poplatky:

Hotel uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:

a/ v prípade zrušenia objednávky 5 a menej dní pred akciou Hotel účtuje 100% stornopoplatok z ceny objednaných služieb

b/ v prípade zrušenia objednávky 6 až 14 dní pred akciou Hotel účtuje 70% storno poplatkyz ceny objednaných služieb

c/ v prípade zrušenia objednávky 15 až 29 dní pred akciou Hotel účtuje 50% storno poplatkyz ceny objednaných služieb

d/ v prípade zrušenia objednávky viac ako 30 dní pred akciou Hotel neúčtuje storno poplatok

Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si Hotel vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky poskytnutých zliav.

Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadna platba vopred ani po uplynutí primeranejdodatočnej lehoty stanovenej hotelom, je Hotel tiež oprávnený k odstúpeniu zmluvy

 

PODUJATIA

1. Organizátor podujatia musí hotelu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr päť pracovných dní pred termínom podujatia, aby
zabezpečil starostlivú prípravu.

2. Hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie počtu účastníkov o maximálne desať percent. Pri odchýlkach idúcich nad rámec tohto je základom pôvodne hlásený počet uchádzačov mínus desať percent.

3. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac ako desať percent
musia byť predtým dohodnuté s hotelom.

4. Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než desať percent je hotel oprávnený nanovo stanoviť dohodnutú cenu ako aj vymeniť potvrdené
miestnosti s výnimkou, že by to bola voči organizátorovi podujatia neprimeraná požiadavka.

5. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22:00 hod., smie hotel od 22:00 hod. účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení,
pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22:00 hod..

6. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá a/alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú
dohodu s hotelom. V týchto prípadoch sa účtuje servisný poplatok resp. poplatok za odzátkovanie.

7. Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie prípadne účastníkmi podujatia dodatočne objednaných jedál a nápojov.

Dňa 01.09.2015 v Dolnom Kubíne.